//保护后台登录 add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Nguyen Xuan Thuy a grandi de Truong Sa | nh脿 c谩i bet365 c贸 uy t铆n kh么ng?_ 膽膬ng k媒 bet365_t峄 l峄 c瓢峄 bet365

Nguyen Xuan Thuy a grandi de Truong Sa

Nguy峄卬 M岷h Th瓢峄g

– Qua v脿i c芒u chuy峄噉, Th峄 v脿 t么i l岷璸 t峄ヽ m峄 ra 谩nh 膽猫n s芒n kh岷, v矛 c岷 hai ch煤ng t么i 膽峄乽 t峄 x瓢ng l脿 TruongSa. M瓢峄漣 n膬m tr瓢峄沜, Th峄 膽茫 膽贸ng qu芒n v峄沬 Tr瓢峄漬g Sa nh瓢 m峄檛 ph峄 ki峄噉 c峄 C峄 Ph貌ng kh么ng Kh么ng qu芒n (Kh么ng qu芒n-Kh么ng qu芒n) c峄 tr岷 radar th峄 11. 膼峄慽 v峄沬 t么i, v脿o th峄漣 膽i峄僲 t么i 膽ang l脿m vi峄嘽 峄 Khu v峄眂 4 v脿 H岷 qu芒n 膽茫 c贸 th峄 膽i 膽岷縩 Tr瓢峄漬g Sa h啤n m瓢峄漣 l岷 b岷眓g thuy峄乶 c峄 t么i. 膼贸 l脿 m峄檛 h峄峜 sinh c岷 ba 峄 v霉ng n煤i Ph煤Th峄, nh瓢ng 膽i峄乽 瓢峄沜 膽岷 ti锚n c峄 anh l脿 theo Tui gia nh岷璸 qu芒n 膽峄檌. Quen thu峄檆 v峄沬 nh峄痭g ng脿y hu岷 luy峄噉 d茫 chi岷縩, s峄憂g cu峄檆 s峄憂g 膽au kh峄 c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 l铆nh, nh瓢ng vi khu岷﹏ v岷玭 膽瓢峄 岷 峄 trong nh峄痭g ng瓢峄漣 l铆nh tr岷 lu么n 膽瓢峄 n芒ng niu trong khi ch峄 膽峄 膽峄 th峄ヽ d岷瓂. Trong qu谩 tr矛nh chuy峄僴 qu芒n, anh v岷玭 theo Th峄 t峄 B岷痗 xu峄憂g Nam, r峄搃 th岷痯 s谩ng nh峄痭g ch峄搃 xanh m峄檛 ng脿y. T谩c ph岷﹎ 膽岷 ti锚n c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 l铆nh Th峄 tr锚n bi峄僴 l脿 truy峄噉 ng岷痭 “Fleur de mer”. Tr瓢峄沜 khi b岷痶 t脿u 膽岷縩 Tr瓢峄漬g Sa l脿m nhi峄噈 v峄, Th峄 膽茫 l岷 b岷 th岷 truy峄噉 ng岷痭 cho m峄檛 ng瓢峄漣 anh em c峄 L峄眂 l瓢峄g t岷 c么ng 膽峄 膽瓢峄 gi煤p 膽峄, v脿 vi岷縯 m峄檛 l谩 th瓢 cho t岷 ch铆 “Ngh峄 thu岷璽 qu芒n s峄”. Th岷璽 b岷 ng峄, v矛 膽芒y l脿 m峄檛 c芒u chuy峄噉 ng岷痭 v峄 c芒u chuy峄噉 t矛nh y锚u c峄 m峄檛 ng瓢峄漣 l铆nh qu岷 膽岷 Nam Sa v脿 ng瓢峄漣 ph峄 v峄 c峄 m峄檛 qu谩n c脿 ph锚 膽峄媋 ph瓢啤ng – Th煤y 膽茫 vi岷縯 v峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 l铆nh qu岷 膽岷 Nam Sa khi c么 ch瓢a bao gi峄 膽岷縩 v霉ng 膽岷 linh thi锚ng n脿y c芒u chuy峄噉. -Writer Nguy峄卬Xu芒n Th峄 – 膽岷縩 l脿m vi峄嘽 峄 Tr瓢峄漬g Sa m峄檛 th峄漣 gian, khi m峄檛 ng瓢峄漣 l铆nh m峄沬 t峄 l峄 膽峄媋 膽ang x芒y d峄眓g m峄檛 h貌n 膽岷 膽峄 b谩o c谩o r岷眓g tin t峄ヽ v峄 Tui 膽茫 膽瓢峄 in. . Th峄 y锚u c岷 c谩c 膽峄搉g 膽峄檌 c峄 m矛nh t矛m s谩ch ngh峄 thu岷璽 qu芒n s峄 c峄 m矛nh. Cho 膽岷縩 khi t矛m th岷 ch煤ng, nh峄痭g ng瓢峄漣 l铆nh quay l岷 v脿 膽峄峜 v脿 thu nh峄 l岷. Th岷璽 kh贸 膽峄 n贸i h岷縯 c岷 x煤c c峄 Th峄 l煤c 膽贸, v矛 tin t峄ヽ 膽岷 ti锚n c峄 anh 膽瓢峄 c么ng b峄 long tr峄峮g. Sau 膽贸 ch峄峮 tin t峄ヽ n脿y 膽峄 膽峄峜 trong 膼脿i Ti岷縩g n贸i Vi峄噒 Nam. “膼芒y l脿 t谩c ph岷﹎ v膬n h峄峜 膽岷 ti锚n c峄 t么i 膽瓢峄 xu岷 b岷 tr锚n b谩o, v脿 n贸 c农ng l脿 膽峄檔g l峄眂 v脿 c峄檛 m峄慶 khi岷縩 t么i quy岷縯 膽峄媙h d岷 th芒n v脿o con 膽瓢峄漬g vi岷縯 l谩ch” – Tei n贸i. Sau 膽贸, c谩c b脿i b谩o v脿 t谩c ph岷﹎ v膬n h峄峜 vi岷縯 tr锚n Tr瓢峄漬g Sa ti岷縫 t峄 g峄 nh峄 膽岷縩 c岷 gi谩c c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 l铆nh s峄憂g v脿 l脿m vi峄嘽 trong gi贸. Khi 膼岷 d瓢啤ng xanh m峄沬 膽瓢峄 xu岷 b岷 (2008), Nguy峄卬 膼矛nh T煤, ng瓢峄漣 膽峄﹏g 膽岷 C峄 V膬n xu么i c峄 T岷 ch铆 Ngh峄 thu岷璽 Qu芒n s峄, 膽茫 n贸i v峄沬 t么i r岷眓g Ruan Xuan Ni锚n Green Ocean l脿 ti峄僽 thuy岷縯 膽岷 ti锚n. Vi岷縯 tr峄眂 ti岷縫 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 l铆nh 峄 Tr瓢峄漬g Sa. Tr瓢峄沜 膽贸, c贸 m峄檛 t岷璸 truy峄噉 “膼岷 ch矛m” c峄 nh脿 th啤 Tr岷 膼膬ng Khoa, nh瓢ng n贸 c农ng 膽茫 膽瓢峄 vi岷縯 t峄 l芒u. T谩c ph岷﹎ 膽瓢峄 vi岷縯 b峄焛 Th峄 t峄 n膬m 2003 膽岷縩 2006. K媒 峄ヽ v脿 t脿i li峄噓 v峄 Tr瓢峄漬g Sa 膽茫 tr脿n ng岷璸, v脿 m峄檛 c岷 x煤c m岷h m岷 膽瓢峄 kh啤i d岷瓂 膽峄 么ng vi岷縯 cu峄憂 ti峄僽 thuy岷縯 n脿y. T岷 sao b岷 膽岷穞 t锚n cho cu峄憂 ti峄僽 thuy岷縯 c峄 b岷 “膼岷 d瓢啤ng xanh”? Th峄 n贸i r岷眓g 峄 Tr瓢峄漬g Sa c贸 nh峄痭g v霉ng n瓢峄沜 r岷 k峄 l岷. N瓢峄沜 c贸 m脿u xanh l峄, 膽茫 truy峄乶 c岷 h峄﹏g cho Th峄 膽岷穞 t锚n cho cu峄憂 ti峄僽 thuy岷縯. Th峄 ch峄峮 t锚n n脿y theo ngh末a 膽岷 d瓢啤ng xanh v矛 m峄檛 l媒 do kh谩c. 膼贸 l脿 膽岷 d瓢啤ng c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 tr岷 tu峄昳, bi峄僴 c岷 trong m岷痶 nh峄痭g ng瓢峄漣 tr岷 tu峄昳, l媒 t瓢峄焠g c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 tr岷 tu峄昳 … Tui n贸i r岷眓g khi anh tr峄 l岷 Tr瓢峄漬g Sa n膬m 2008, 膽i峄乽 khi岷縩 Tui 岷 t瓢峄g nh岷 l脿 cu峄檆 s峄憂g tr锚n 膽岷 r岷 岷 t瓢峄g. S峄 c岷 thi峄噉 l峄沶, s峄 xu岷 hi峄噉 c峄 s贸ng 膽i峄噉 tho岷, TV v脿 th岷璵 ch铆 c岷 Internet c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 t芒m linh c峄 binh l铆nh v脿 binh l铆nh. Nh峄痭g h貌n 膽岷 n峄昳 xanh hi峄噉 ph峄 膽岷 c芒y c峄慽 v脿 ch煤ng kh么ng c貌n tr峄憂g tr岷 nh瓢 tr瓢峄沜. N啤i duy nh岷 kh么ng thay 膽峄昳 l脿 bi峄僴. r lu么n lu么n nh瓢 v岷瓂, v岷玭 c貌n kh么ng gian xanh v脿 l谩 xanh!

S峄 khuy岷縩 kh铆ch v脿 chia s岷 c峄 c谩c 膽峄搉g nghi峄噋 v脿 膽峄檆 gi岷, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 l铆nh Nansha 膽茫 nh岷璶 膽瓢峄 ph岷 h峄搃 t峄憈 v峄 膽岷 d瓢啤ng xanh, 膽茫 ti岷縫 th锚m c岷 h峄﹏g cho Th峄 膽峄 ti岷縫 t峄 t岷 ra nhi峄乽 t谩c ph岷﹎. N膬m 2011, Th煤y ra m岷痶 m峄檛 cu峄憂 s谩ch d脿nh cho nh峄痭g 膽峄檆 gi岷 tr岷 t锚n l脿 “T么i k峄 cho b岷 nghe c芒u chuy峄噉 v峄 Tr瓢峄漬g Sa”. Ti岷縫 theo 膽贸, cu峄憂 ti峄僽 thuy岷縯 “Bi峄僴 xanh” 膽瓢峄 Nh脿 xu岷 b岷 Ph峄 n峄 t谩i b岷. S谩ch v峄 Tr瓢峄漬g Sa 膽瓢峄 xu岷 b岷 n膬m 2011, k峄 v峄 k峄 ni峄噈 10 n膬m chia tay c峄 Th峄 v脿 Tr瓢峄漬g Sa, v矛 v岷瓂 “anh” ng脿y c脿ng tr峄 n锚n quan tr峄峮g.

K峄 t峄 khi gia nh岷璸 qu芒n 膽峄檌 n膬m 1996, Nguy峄卬 Xu芒n Th峄 膽茫 chuy峄僴 qu芒n sang … th. 膼i 膽岷縩 nhi峄乽 n啤i v峄沬 nh峄痭g nh脿 v膬n nh瓢 Th峄 膽峄 s峄憂g 峄 nhi峄乽 v霉ng膼贸 l脿 m峄檛 膽i峄乽 r岷 qu媒 gi谩. Th峄 膽茫 xu岷 b岷 6 cu峄憂 s谩ch. Hai trong s峄 膽贸, S谩t Xanh Bi峄僴 v脿 S谩t th峄 tr峄眂 tuy岷縩, Tr峄眂 l脿 hai th谩i c峄眂 v膬n h峄峜 tr谩i ng瓢峄 nhau, nh瓢ng ch煤ng c贸 m峄檛 膽i峄僲 chung: c岷 hai 膽峄乽 kh啤i d岷瓂 nh脿 v膬n c峄 b岷 ch煤 媒. Hoa loa k猫n. V峄沬 k峄 n膬ng vi岷縯 l谩ch v脿 kinh nghi峄噈 s峄憂g phong ph煤 c峄 m矛nh, h矛nh 岷h m峄檛 ng瓢峄漣 l铆nh lu么n l脿 m峄檛 ph岷 quan tr峄峮g trong c么ng vi峄嘽 c峄 Th峄. Ng瓢峄漣 l铆nh tr岷 n脿y c农ng 膽茫 gi脿nh 膽瓢峄 nhi峄乽 gi岷 th瓢峄焠g danh gi谩. M峄沬 膽芒y, Th峄 膽茫 gi脿nh v峄 tr铆 th峄 nh岷 trong cu峄檆 thi ti峄僽 thuy岷縯, truy峄噉 v脿 ch峄 k媒 do B峄 C么ng an v脿 H峄檌 Nh脿 v膬n t峄 ch峄ヽ v峄沬 ch峄 膽峄 “H貌a b矛nh v矛 An ninh v脿 膼峄漣 s峄憂g N峄檌 膽峄媋”, v脿 ti峄僽 thuy岷縯 膽峄 c岷璸 膽岷縩 v岷 膽峄. X茫 h峄檌 膽瓢啤ng 膽岷: t峄檌 ph岷 Internet. Hi峄噉 t岷, cu峄憂 ti峄僽 thuy岷縯 n脿y c农ng 膽茫 膽瓢峄 Nguy峄卬 Xu芒n Cui k媒 h峄 膽峄搉g v峄沬 Trung t芒m s岷 xu岷 truy峄乶 h矛nh v脿 truy峄乶 h矛nh Vi峄噒 Nam 膽峄 chuy峄僴 th峄 n贸 th脿nh phim truy峄乶 h矛nh. Shu Yi n贸i: “Chu峄檛 ch霉 膽茫 ng岷 v脿o m谩u, 膽贸 l脿 tr谩i tim c峄 t么i, v矛 v岷瓂 n岷縰 t么i v岷玭 vi岷縯” Tronza “, 膽贸 l脿 膽i峄乽 t峄 nhi锚n.” T么i bi岷縯 r岷眓g Nguy峄卬 Xu芒n Th峄 膽ang 峄 trong N啤i gi贸 th峄昳 膽瓢峄 vi岷縯 v峄沬 t矛nh y锚u ch芒n th脿nh v脿 nghi锚m t煤c d脿nh cho h貌n 膽岷 t矛nh y锚u m脿 Tui t峄玭g thu峄檆 v峄, n啤i 膽茫 mang 膽岷縩 cho Tui r岷 nhi峄乽 k峄 ni峄噈 vui v岷 v脿 h岷h ph煤c. Th峄 膽茫 膽瓢峄 truy峄乶 c岷 h峄﹏g v脿 n膬ng l瓢峄g tr锚n con 膽瓢峄漬g v膬n h峄峜 c峄 m矛nh.

Nguy峄卬 Xu芒n Th峄 l脿m vi峄嘽 t岷 Nh脿 xu岷 b岷 Qu芒n 膽峄檌 Nh芒n d芒n v峄沬 t瓢 c谩ch l脿 bi锚n t岷璸 vi锚n v脿 tr瓢峄焠g khoa v膬n h峄峜 v脿 ngh峄 thu岷璽. T岷 ch铆 V膬n h贸a Qu芒n 膽峄檌. In 6 cu峄憂 s谩ch: tr锚n b岷 tr峄漣 ng脿n b岷 tr峄漣 (膽瓢峄 k媒, ch峄塶h s峄璦 b峄焛 Qu芒n 膽峄檌 Nh芒n d芒n, 2007). D貌ng ch岷 c峄 cu峄檆 s峄憂g (tuy峄僴 t岷璸 truy峄噉 ng岷痭, Public Safety Public Press, 2008); Kh谩t khao H峄檌 ngh峄 th瓢峄g 膽峄塶h Fan Xipan (膽茫 k媒, Phi锚n b岷 qu芒n 膽峄檌 nh芒n d芒n, 2009); s谩t th峄 tr峄眂 tuy岷縩 (ti峄僽 thuy岷縯, nh脿 xu岷 b岷 an to脿n c么ng c峄檔g n峄昳 ti岷縩g, 2010); T么i k峄 c芒u chuy峄噉 c峄 c么 岷 v峄 Tr瓢峄漬g Sa (cu峄憂 s谩ch thi岷縰 nhi, Jindong Press, 2011). Hai cu峄憂 ti峄僽 thuy岷縯 “Bi峄僴 xanh” v脿 “S谩t th峄 tr峄眂 tuy岷縩” 膽茫 膽瓢峄 t谩i b岷 v脿o n膬m 2011.

nh脿 c谩i bet365 c贸 uy t铆n kh么ng?_ 膽膬ng k媒 bet365_t峄 l峄 c瓢峄 bet365