Thủ tục tách công ty cổ phần

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 106 Luật Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Công ty TNHH MTV có thể được chia tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (công ty độc lập) để tạo thành một hoặc nhiều tài sản mới . . Cùng một loại hình công ty (công ty bị tách); nếu không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách, một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sẽ được chuyển giao cho công ty bị tách.

Thủ tục tách công ty cổ phần như sau: — Thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty. Số lượng công ty được tách; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ chuyển từ công ty bị chia thành công ty riêng; thời gian tách khỏi công ty. Quyết định tách phải được gửi cho tất cả các chủ nợ và người lao động được thông báo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

2. Các cổ đông của công ty được phân tách bởi các điều khoản của hiệp hội và chủ tịch, giám đốc (tổng giám đốc) của công ty được bầu hoặc bổ nhiệm và công ty được đăng ký. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký công ty phải theo quy định đã quyết định tách công ty.

Theo Nghị định số 03/2000 / NĐ-CP ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2000 quy định cụ thể việc thi hành “Luật Công ty”, các khoản nợ của công ty cổ phần, công ty bị chia, công ty bị tách phát sinh trước khi chia. Các khoản nợ chưa thanh toán khác của công ty bị tách chịu trách nhiệm chung và riêng lẻ, chủ nợ, người có quyền và lợi ích liên quan và công ty bị tách chịu trách nhiệm đối với công ty bị tách theo thỏa thuận riêng. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khi các nghĩa vụ về bất động sản này hết hạn, công ty riêng phải trả nợ hoặc thực hiện các nghĩa vụ về bất động sản này. Trường hợp công ty bị chia không thanh toán thì người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu công ty bị chia thanh toán.

Đầu tư

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365