Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Vào ngày 31 tháng 5 năm 1995, Thông tư chính thức số 647 / CV-DC của Cục quản lý đất đai Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin về các tài liệu đất đai hợp lệ, như sau: 1. Các tài liệu sau đây về đất thổ cư do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam Dân chủ, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Việt Nam được coi là có hiệu lực. Cụ thể: – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp tỉnh cấp trong thời kỳ cải cách ruộng đất được cấp bởi chủ tịch ủy ban quản lý hành chính tỉnh hoặc tương đương (sau đây gọi là cấp tỉnh). Đất thổ cư của Ủy ban Nhân dân tỉnh (Theo Nghị quyết số 125 / CP ngày 28 tháng 6 năm 1971; Nghị định số 47 / CP ngày 15 tháng 3 năm 1972; Quyết định số 201 / CP ngày 1 tháng 7 năm 1980; 1988 Luật Đất đai, Luật Đất đai năm 1993) hoặc các ủy ban dưới sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo Luật Đất đai năm 1993 để thực hiện các ủy ban ở nhiều tỉnh, thị trấn, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban nhân dân huyện), cơ quan nhà ở và cơ quan xây dựng tỉnh Cố ý. – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời hoặc hiệu quả do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân huyện cấp dưới sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh-Ghi lại đất thổ cư đã sử dụng trong sổ địa chính theo quy định của quốc gia xuất xứ Nh-1989 Thông báo số 47 / BXD-XDC BaoûtT vào ngày 5, 29 tháng 4 năm 1992 và Bộ trưởng Bộ Xây dựng e ° 02 / BXD-DT Thông báo về quyền sở hữu nhà ở vào ngày 15 tháng 10 năm 1993 hoặc từ ngày 15 tháng 10 năm 1993, Trước ngày 5 tháng 7 năm 1994, nhưng giá nhà đã được bao gồm trong giá nhà – tài liệu hợp tác xã sản xuất nông nghiệp được cấp cho các gia đình thuộc hợp tác xã trước ngày 28 tháng 6 năm 1971 – kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1980 số 201 Kể từ khi có quyết định của CP, các tài liệu bán đất đã được chứng nhận bởi chính quyền thành phố ban đầu. – Tài sản thừa kế, hiến tặng và chuyển nhượng, và được chứng nhận bởi chính quyền của thành phố, khu vực hoặc nguồn hợp pháp – Việc giải quyết tranh chấp nhà ở có hiệu lực liên quan đến quyền sử dụng của tòa án hoặc phán quyết có hiệu lực của tòa án để giải quyết tranh chấp đất đai. Do việc thực hiện các chính sách của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các tài liệu sau đây do các cơ quan liên quan của chế độ trước đó không gây tranh cãi và không được sử dụng bởi các bên thứ ba. Chính phủ Cách mạng lâm thời của Việt Nam và miền Nam Việt Nam được coi là tài liệu hợp lệ liên quan đến đất thổ cư, bao gồm: trích đoạn sở hữu đất đai, bản sao bản đồ sử dụng đất, bản đồ một phần. Khai thác đất, hoạt động kinh doanh, thị thực, nhập tịch, chuyển quyền sở hữu cho Văn phòng Tổng chưởng lý, đăng ký đất đai và đăng ký bán nhà, chuyển nhượng đất thổ cư do chính phủ đương thời tạo ra, với các mức độ cho thuê khác nhau đòi hỏi chính quyền nhà nước và Có được chứng nhận của chính phủ đương đại – giấy chứng nhận san lấp đã được cấp giấy chứng nhận đất thổ cư do chế độ cũ cấp. Đối với đất thổ cư không có giấy phép được đề cập ở điểm 1 và 2, nếu Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Yêu nước của khu vực hoặc tiểu bang có tài liệu chứng minh rằng đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 12 tháng 12 năm 1980 và hiện tại không có tranh chấp, Giấy chứng nhận này được coi là một tài liệu đất thổ cư hợp lệ.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất: – Ủy ban nhân dân cộng đồng, địa điểm xác nhận chứng từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gửi cho cơ quan quản lý đất đai khu vực để cơ quan quản lý đất đai xem xét các tài liệu và đề nghị bên chuyển nhượng nộp thuế chuyển nhượng , Bên nhận phải trả lệ phí đăng ký theo các quy định sau – sau khi địa chính được thanh toán, địa chính sẽ được đăng ký trong sổ đăng ký đất đai. Thư giám sát đất đai và trả lại tài liệu cho các bên. -Những người được chuyển nhượng sẽ có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365